PawpawCommon Name: Pawpaw
Scientific Name : Asimina triloba
Family : Custard Apple Family (Annonaceae)
Flower : Minimal